General Conditions

Algemene Voorwaarden Online Verkoop

Artikel 1: Online verkoop

DCM-Events VZW baat de website www.cu-lan.be uit voor de verkoop van haar producten aan klanten over de hele wereld. De onderhavige voorwaarden regelen de verkoop van de producten via de Website. De Onderneming, hierna ook aangeduid met “wij” of “ons” is gevestigd te Pirrestraat 3 - 9500 Moerbeke en heeft als ondernemingsnummer BE0536.406.634. Zij is bereikbaar per telefoon op het nummer +32 (0)488 775 750 en per e-mail via het adres privacy@cu-lan.be. De koper is iedere persoon die goederen of diensten aankoopt of bestelt via de Website www.cu-lan.be en wordt hierna aangeduid als de “Koper” of als “u”. Door goederen en diensten aan te kopen of bestellen via de Website aanvaardt u onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden zoals die bestaan op het moment van bestelling en wordt de toepassing van alle andere voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

De prijzen van onze goederen en diensten staan vermeld op de Website in euro en zijn btw en andere verplicht bij te betalen kosten inbegrepen. De kosten voor de levering worden apart vermeld in functie van de gemaakte keuzes hieromtrent. De prijzen dienen in euro te worden betaald onafgezien van de plaats van levering of de woonplaats van de Koper. De Onderneming is niet aansprakelijk indien voor de levering van goederen en diensten buiten de Europese Unie douanerechten of andere lokale kosten of taksen aangerekend worden. Dergelijke rechten kosten of taksen zijn ten laste van u als Koper en u bent desgevallend tevens gehouden om hieromtrent verklaringen af te leggen aan de bevoegde autoriteiten van het land van levering. De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de prijs van kracht op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van administratieve vergissingen. De goederen blijven eigendom van de Onderneming tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Koper vanaf de levering van de goederen. Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of in ieder geval maximaal tot één maand na de bekendmaking. Ze zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

Artikel 3: Totstandkoming van de koop-verkoop

De koop-verkoop komt tot stand nadat u de goederen en diensten op de Website heeft uitgekozen, u de aankoop bevestigd heeft na nazicht van de bestelde goederen en diensten en de prijs, de bestelling door ons is ontvangen en wij u de bestelling bevestigd hebben. De Onderneming behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil bestaat inzake de betaling van een andere bestelling. De Onderneming behoudt zich tevens het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Onze aanbiedingen gelden tot uitputting van de voorraad of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent. In geval van onbeschikbaarheid na het opgeven van uw bestelling, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zonder dat wij gehouden kunnen zijn om een schadevergoeding te betalen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid daaromtrent uit.

Artikel 5: Levering

Na aanvaarding van uw bestelling en na betaling zullen de goederen of diensten geleverd worden op het leveringsadres dat u heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure. Behoudens andersluidende bepaling zal de levering gebeuren binnen 30 dagen na bestelling. Na het verstrijken van deze termijn heeft u het recht om de annulering en terugbetaling van uw aankoop te eisen. De Onderneming draagt voor het overige geen enkele verantwoordelijkheid wegens laattijdige levering, noch in geval de levering niet kan plaatsvinden omwille van verkeerde of onvolledige informatie, die door de koper bij de bestelling is opgegeven.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Indien de Koper een consument is die goederen of diensten op afstand koopt, beschikt hij over het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De terugbetalingen worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot herroeping. De terugbetaling zal worden uitgevoerd via overschrijving op uw bankrekening of door een tegoed toe te kennen via uw kredietkaart. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in de door de wet bepaalde gevallen en onder meer wanneer de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn.

Artikel 7: Betaling

De Koper kan zijn bestelling betalen via kredietkaart of via overschrijving op onze bankrekening, zoals is aangegeven op de Website. De prijs moet integraal betaald zijn voor de levering. Bij laattijdige betaling is een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope van 6% per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, evenals een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten van de Verkoper ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 euro.

Artikel 8: Geschenkbonnen

De elektronische en papieren geschenkbonnen van de Onderneming kunnen worden gebruikt op de Website www.cu-lan.be. Ze zijn één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen middels een vergoeding voor administratiekosten nog met één jaar worden verlengd. Om gebruik te maken van de bonnen, kiest u op de pagina “Betaling” optie “Andere betaalmogelijkheden”, en daarna “Geschenkbon”. Geef uw code in het daarvoor voorziene vak in. Indien het bedrag van uw bestelling hoger is dan het bedrag van uw geschenkbon, dient u het verschil te betalen. Indien het bedrag van uw bestelling lager is dan het bedrag van uw geschenkbon, zal u dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed. U kunt het verloop van uw tegoeden volgen via de rubriek “mijn rekening”.

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en beelden vertoond op de Website www.cu-lan.be zijn beschermd door het auteursrecht en de naburig rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Onderneming is strikt verboden.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

De Onderneming verbindt zich ertoe enkele goederen en diensten te leveren die conform zijn aan de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie en België. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-respecteren van de wetgeving van een land buiten de Europese Unie waar de producten moeten worden geleverd. Voor goederen die aan de consument worden verkocht geldt de wettelijke garantie van twee jaar. Een eventueel gebrek aan overeenstemming inzake de verkoop aan de consument dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt bij het transport en de levering dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of dient binnen de 24 uur na de levering per mail gemeld te worden. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen. Voor alle verdere informatie of vragen is onze Klantendienst steeds ter beschikking, telefonisch op het nummer +32 (0)488 775 750 en per e-mail via het adres privacy@cu-lan.be .

Artikel 11: Verwerking van de persoonsgegevens

Bij de bestelling in het kader van uw aankoop online, op www.cu-lan.be, aanvaardt u dat de Onderneming uw persoonlijke gegevens gebruikt conform de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Onderneming gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om u verder op de hoogte te houden van onze goederen en diensten, o.m. via direct marketing. U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn.

Artikel 12: Autonomie van de bepalingen

De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of van enig beding of onderdeel hiervan, heeft niet de nietigheid, ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van de overige bepalingen, bedingen, en onderdelen hiervan tot gevolg, en tast evenmin de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden in hun geheel aan.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige Algemene Voorwaarden van het contract zijn onderhevig aan Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd en dit onverminderd het recht van de consument om een zaak voor te brengen bij de rechtbank in zijn rechtsgebied.

 


 

Conditions générales de vente en ligne

Article 1: Vente en ligne

DCM-Events ASBL exploite le site internet www.cu-lan.be en vue de vendre ses produits aux clients venant du monde entier. La vente de produits effectuée par le biais de ce site internet est soumise aux présentes conditions. L’Entreprise, ci-après désignée par « nous » ou « notre », est située à Pirrestraat 3 - 9500 Moerbeke et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0536.406.634. Elle peut être contactée par téléphone au numéro +32 (0)488 775 750 et par e-mail à l’adresse privacy@cu-lan.be. L’Acheteur est toute personne qui achète ou commande des biens ou services par l’intermédiaire du site internet www.cu-lan.be (ci-après désigné par: « vous »). En achetant ou en commandant les biens et services par l'intermédiaire du site internet, vous acceptez les présentes conditions générales de manière irrévocable , telles qu'elles existent au moment de la commande à l’exclusion de l'application de toutes autres conditions générales.

Article 2: Prix

Les prix de nos biens et services sont indiqués en euros, toutes taxes comprises sur le site internet. Les frais de livraison sont mentionnés séparément, en fonction du choix opéré. Les commandes sont payables en euro, quel que soit le lieu de livraison ou de résidence de l’Acheteur. En cas de livraison de biens et services en dehors de l’Union Européenne, l’Entreprise n’est pas responsable du paiement des droits de douane ou autres coûts ou taxes locales. De tels droits, coûts ou taxes sont à votre charge en tant qu’Acheteur et vous êtes le cas échéant également tenu d’effectuer les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes du pays de livraison. L’Entreprise se réserve le droit d’adapter ses prix à tout moment, sans aucune notification préalable. Les biens et services sont facturés sur base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes, sous réserve de disponibilité et d’erreurs administratives. Les produits demeurent la propriété de l’Entreprise jusqu'au paiement intégral du prix d’achat. Malgré cette réserve de propriété, le risque de perte et d’endommagement des biens est transféré à l’Acheteur au moment de la livraison. Les promotions sont valables jusqu’à la date mentionnée ou, en tous les cas, jusqu’à un mois après avoir été annoncées. Les promotions ne sont pas cumulables entre elles. Les bons de réductions ne peuvent être échangés contre leur valeur monétaire ni être remboursés en partie ou dans leur totalité.

Article 3: Réalisation de la vente

La vente a lieu au moment où les biens et services ont été sélectionnés sur le site internet, l’achat confirmé après examen des biens et services commandés et du prix et la commande réceptionnée et confirmée par nous. L’Entreprise se réserve le droit de refuser toute commande d’un client avec lequel il existe un litige concernant le paiement d’une commande antérieure. Afin de garantir la sécurité et la sûreté du client, l’Entreprise se réserve également le droit de demander des informations complémentaires et le cas échéant, de refuser d’exécuter la commande.

Article 4: Disponibilité

Nos offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles ou sous réserve de disponibilité auprès du fournisseur ou du producteur. En cas d'indisponibilité de produits après avoir passé commande, nous vous en informerons dans les plus brefs délais, sans que nous soyons tenus de payer une quelconque indemnisation. Toute responsabilité à ce sujet est exclue.

Article 5: Livraison

Après acceptation de votre commande et paiement, les biens ou services sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au moment de la commande. Sauf disposition contraire, la livraison aura lieu dans les 30 jours après la commande. Au-delà de ce délai, vous avez le droit d’exiger l'annulation et le remboursement de votre achat. Néanmoins, l’Entreprise n’endossera aucune responsabilité en cas de retard de livraison ou d’impossibilité de livraison due à des informations erronées ou incomplètes indiquées par l’Acheteur au moment de la commande.

Article 6: Droit de rétractation

Si l’Acheteur est un consommateur qui achète des biens ou services à distance, il dispose d’un droit de communiquer au Vendeur qu’il renonce à l’achat, sans frais et sans motif, dans un délai de 14 jours calendrier à partir de jour qui suit la livraison du bien ou la conclusion de contrat de prestation. Les remboursements sont effectués dans un délai de 30 jours après la réception de votre demande de rétractation. Le remboursement s'effectuera par virement sur votre compte bancaire ou par octroi d’un crédit sur votre carte de crédit. Le consommateur ne dispose pas du droit de rétractation dans les cas déterminés par la loi et entre autres quand les biens sont fabriqués selon les spécifications du consommateur ou quand l’exécution du contrat de prestation a commencé avant la fin du délai de rétractation.

Article 7: Paiement

L’Acheteur peut payer sa commande par carte de crédit ou par virement sur notre compte bancaire, tel qu’il est indiqué sur le site internet. Le prix doit être payé intégralement avant la livraison. En cas de retard de paiement, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard de 6% par an, ainsi qu’une indemnisation forfaitaire couvrant les frais administratifs du Vendeur à concurrence de 10% du montant dû, avec un minimum de 100 euro.

Article 8: Chèques cadeau

Les chèques cadeaux électroniques et papier de l’Entreprise peuvent être utilisés sur le site internet www.cu-lan.be. Ils sont valables pour une durée d’un an à partir de leur date d'émission en peuvent être prolongés d’un an moyennant paiement d’une compensation pour les frais administratifs. Afin d’utiliser les chèques, choisissez sur la page « Paiement » l'option « Autres modes de paiement », et ensuite « chèque cadeau». Saisissez votre code dans la case prévue à cet effet. Si le montant de votre commande est supérieur au montant de votre chèque cadeau, il vous faut payer la différence. Si le montant de votre commande est inférieur au montant de votre chèque cadeau, vous conserverez le solde sous forme d’un crédit. Vous pouvez consulter le suivi de vos crédits depuis la rubrique « mon compte ».

Article 9: Propriété intellectuelle

Tous les textes, commentaires, revues, illustrations et images reproduits sur le site internet www.cu-lan.be sont protégés par le droit d'auteur et les droits voisins, ainsi que par tout autre droit de propriété intellectuelle et ce, pour le monde entier. Toute reproduction totale ou partielle du site internet ou du catalogue de l’Entreprise est strictement interdite.

Article 10: Responsabilité

L’Entreprise s’engage à ne livrer que des biens et services qui soient conformes à la législation en vigueur dans l’Union Européenne et en Belgique L’Entreprise ne peut être tenue responsable en cas de non-respect de la législation d’un pays hors Union Européenne dans lequel les biens doivent être livrés. Les biens vendus au consommateur bénéficient de la garantie légale de deux ans. Un éventuel manque de conformité en cas de vente au consommateur doit être mentionné dans les deux mois après sa constatation. Toute plainte concernant les vices apparents des biens livrés ainsi que un dommage causé au moment du transport et de la livraison doit être formulée au moment de la livraison de manière écrite sur les documents accompagnateurs ou doit être communiquée par e-mail endéans les 24 heures qui suivent la livraison. Ceci vaut également pour les livraisons non-conformes ou incomplètes. Notre service clientèle est à votre disposition à tout moment pour plus d’information ou en cas de question, par téléphone au numéro +32 (0)488 775 750 et par e-mail à l’adresse privacy@cu-lan.be.

Article 11: Traitement des données à caractère personnel

En complétant la commande dans le cadre de votre achat en ligne sur le site internet www.cu-lan.be, vous acceptez que l’Entreprise traite vos données à caractère personnel conformément à la loi en vigueur du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. L’Entreprise utilisera vos données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution du contrat et en vue de vous tenir informé de ses biens et services, entre autres via marketing direct. Vous avez le droit de consulter vos données personnelles à tout moment et de les modifier si elles sont incorrectes.

Article 12: Autonomie des clauses

La nullité, l’invalidité ou le caractère non contraignant total ou partiel d’une dispositions des présentes Conditions Générales ou d’une clause ou partie de clause n’entraîne pas la nullité, l’invalidité et le caractère non contraignant des autres dispositions, clauses et parties de clauses et ne portera pas non plus atteinte à la validité et au caractère contraignant des Conditions Générales dans leur intégralité.

Article 13: Droit applicable et tribunaux compétents

Les présentes Conditions Générales du contrat sont soumises au droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux d'Audenaerde sont compétents, et ce, sans préjudice du droit du consommateur à introduire l’affaire devant le tribunal de son arrondissement.

Print Email